237
علیرضا پاک نژاد - مقالات کنفرانس
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاک نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: برهمکنش لیزر با پلاسما

پست الکترونیکی: a.paknezhad@iaushab.ac.ir
مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده درکنفرانس های خارجي:

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

برگزار کننده

محل برگزاری

سال برگزاری

 
 

Stimulated Raman backward scattering in the nonlinear interaction of short laser pulse with a warm underdense transversely magnetized plasma

39thEPS Conference on Plasma Physics

 

European Physical Society

Stockholm, Sweden

2012

Effect of third harmonic generation on the growth rate of Raman forward scattering of an X-mode laser pulse in magnetized cold plasma

26thSymposium on Plasma Physics and Technology

 

Czech Technical University

Prague, Czech Republic

2014

Propagation of extraordinary laser beam in cold magnetized plasma

26thSymposium on Plasma Physics and Technology

 

Czech Technical University

Prague, Czech Republic

2014

Electron-ion collision effect on the growth rate of Raman backscattering instability in the interaction of  x-mode laser in magnetized plasma

 

7thinternational conference on the frontiers of plasma physics-FPPT-7

Kochi, India, 2015

Mahatma Gandhi University

Kochi, Kerala,  India

2015

On the Two-plasmon decay instability in laser plasma interaction

 

 

The 56thCourse ‘Atoms and Plasmas In Super-Intense Laser fields’

 

Politecnico University of Milan

Erice, Italy

2015

 

 
مقالات ارائه شده درکنفرانس های ملي ايران:
 

 

عنوان مقاله

عنوان همایش

محل برگزاری

سال برگزاری

1

محاسبه نيروي پاندرموتيو در پلاسما- مقاله برتر

 

كنفرانس ملي فيزيك

باشگاه پژوهشگران جوان

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

 

1386

2

  محاسبه توان بحراني لازم براي خودكانوني شدن ليزر در پلاسما

كنفرانس ملي فيزيك

باشگاه پژوهشگران جوان

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

 

1386

3

ناپايداري رامان رو به جلو در پلاسماي مغناطيده

كنفرانس فيزيك ايران

دانشگاه كاشان

1386

4

شتاب گيري پلاسما تحت خلأ در غلاف دباي

كنفرانس ملي خلاء ايران

دانشگاه صنعتي اصفهان

1387

5

انتشار پالس ليزر در پلاسماي مغناطيده غيرخطي

 

كنفرانس فيزيك ايران

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان

1389

6

پاشندگي موج الكترومغناطيسي در پلاسماي مغناطيده غيرخطي

 

همايش ملي فيزيك

 

دانشگاه پيام نور اصفهان

 

1389

7

تاثیر میدان مغناطیسی بر خودکانونی شدن لیزر در پلاسمای سردکم چگال‌

      هفدهمين کنفرانس اپتیک           و فوتونیک ایران

 

  مرکز بین المللی علوم  محیطی کرمان

 

1389

 

 

8

پراکندگی بریلوئن روبه عقب در پلاسمای مغناطیده

 

همایش ملی مهندسی اپتیک     و لیزر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1390

9

تاثیرمیدان مغناطیسی برمدلاسیون پالس لیزر در برهم -کنش با پلاسماي سرد کم چگال

هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ايران                

دانشگاه تبريز

1390

10

شتاب گيري ا لکترون توسط پالس ليزرقطبيده خطي

در محيط خلا

كنفرانس فيزيك ايران

 

دانشگاه يزد

 

1391

 

11

ناپایداري مدلاسیون دربرهم کنش پالس لیزر با پلاسماي مغناطیده کم چگال

كنفرانس فيزيك ايران

 

دانشگاه يزد

 

1391

 

12

شتاب گيري ذرات الكترون توسط زنش دو پالس ليزر

در پلاسماي كم چگال

كنفرانس فيزيك ايران

 

دانشگاه يزد

 

1391

 

13

پراكندگي رامان روبه جلوي غيرخطي دربرهم كنش پالس ليزر با پلاسماي مغناطيده سرد كم چگال

كنفرانس فيزيك ايران

 

دانشگاه يزد

 

1391

 

14

ناپایداري رشته اي شدن دربرهمکنش پالس کوتاه لیزري با پلاسماي نسبیتی

همايش ملي فيزيك

 

دانشگاه پيام نور اصفهان

 

1392

 

15

محاسبه نيروي پاندرموتيو مرتبه بالا در برهمكنش ليزر با پلاسما

همايش ملي فيزيك

 

دانشگاه پيام نور اصفهان

 

1392

 

16

شتاب گیری باریکه الکترونی توسط موج برنشتاین در پلاسمای مغناطیده

همايش ملي فيزيك

 

دانشگاه پيام نور اصفهان

 

1392

 

17

بررسي پراكندگي رامان رو به عقب تحريك شده  در برهمكنش ليزر با پلاسما با نمايه چگالي سهمي وار

همايش ملي فيزيك

 

دانشگاه پيام نور اصفهان

 

1392

 

18

پراکندگی رامان غیرخطی در برهم کنش پالس کوتاه لیزری با پلاسمای مغناطیده گرم

  كنفرانس فيزيك ايران

 

 دانشگاه بيرجند

 

1392

 

19

پراکندگی بریلوئن القایی در برهمکنش غیرخطی لیزر با پلاسمای نسبیتی

 

كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

 

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

1392

 

 

20

گسیل پالس آتوثانیه با شدت بالا در برهم کنش پالس کوتاه لیزری با پلاسمای ناهمگن

 

دومین كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

 

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

 

1392

 

 

21

شتاب گیری الکترون توسط پالس صفیری در پلاسمای مغناطیده

دومین كنفرانس ملي مهندسي پلاسما

دانشگاه مازندران

 

1393

 

22

تولید هارمونیک دوم پراکندگی رامان در برهمکنش لیزر با پلاسما

 

دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران

 

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

1393

 

 

23

خودکانونی شدن باریکه لیزر غیرعادی در پلاسمای مغناطیده سرد

 

دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران

 

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

1393

 

 

24

بررسی پاشندگی موج الکترومغناطیسی در پلاسمای نسبیتی مغناطیده سرد- مقاله برتر

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

دانشگاه تهران

1393

25

 بررسی آهنگ رشد غیرخطی پراکندگی بریلوئن القایی رو به جلو در پلاسمای مغناطیده

بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

دانشگاه شهید بهشتی

 

1393

 

26

پراکندگی رامان در برهمکنش موج الکترومغناطیسی دامنه بلند در پلاسمای محصور شده در نوسانگر موجی برگشتی

بیست و یکمین کنفرانس

هسته ای ایران

دانشگاه اصفهان

 

1393

 

27

ناپایداری واپاشی دوپلاسمونی در برهمکنش موج الکترومغناطیسی با پلاسمای مغناطیده همگن

 

كنفرانس فيزيك ايران

 

 

دانشگاه فردوسي مشهد

 

 

1394

 

 

28

پراکندگی رامان در برهمکنش لیزرغیرعادی با پلاسمای مغناطیده برخوردی

 

كنفرانس فيزيك ايران

 

 

دانشگاه فردوسي مشهد

 

 

1394

 

 

 

 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.